iCentrale als provinciale parel op InfraTech 2019

Tijdens de InfraTech 2019, de beurs voor infrastuctuur, presenteren de provincies op de Provincieboulevard hun parels: de mooiste samenwerkingsprojecten en innovaties. De provincie Noord-Holland toont hoe met het landelijk programma iCentrale stads- en wegbeheer beter en goedkoper kan.

Gemeenten en provincies worden hier geïnformeerd over de innovatieve iDiensten, die het realiseren van maatschappelijke beleidsdoelen eenvoudiger en goedkoper maken: het bedienen van bruggen en sluizen, het bewaken en bedienen van tunnels en het uitvoeren van verkeersmanagement, stadsbeheer en -toegang, crowd management en parkeerbeheer. Nu deze publiek-privaat ontwikkelde iDiensten jn de praktijk zijn beproefd, kunnen (decentrale) overheden starten met het opstellen van een roadmap, waarna concrete stappen worden gezet op het gebied van Smart Mobility en Smart Safety.  

Naast de tentoonstelling van de provinciale parels biedt de Provincieboulevard op InfraTech 2019 een programma aan lezingen en debatten. Zo gingen gedeputeerden, waaronder Chris de Vries van Noord-Holland, in gesprek met vertegenwoordigers uit de sector over de vraag hoe we van praten over ambities komen tot realisatie.

De Provincieboulevard is te vinden in hal 1, stand 1.409. 

Voor meer informatie over InfraTech: www.infratech.nl

Start landelijke uitrol twintig iDiensten voor slim stads-en wegbeheer

Op vrijdag 2 november 2018 van 09.30 tot 15.30 uur organiseren 14 private partijen en 6 decentrale overheden i.s.m. het Ministerie I&W / DG Mobiliteit een derde landelijke bijeenkomst over de diensten die zij de afgelopen twee jaar in het landelijk programma iCentrale gezamenlijk hebben ontwikkeld en beproefd voor “Mobiliteit, Veiligheid en Slimme Centrales als een Service”. Meld u nu aan!

Doelen
De bijeenkomst heeft twee hoofddoelen:

 1. Stads- en wegbeheerders informeren over de nu beschikbare landelijke diensten.
 2. Het starten met de landelijke toepassing van deze diensten. 

Eenvoudig en kosteneffectief
Ook is er veel ruimte voor een dialoog tussen bedrijven en (decentrale) overheden die deze diensten kunnen gaan leveren en zouden willen afnemen. Ook zal in de dialoog worden aangetoond dat met het afnemen van landelijke iDiensten door overheden het voldoen aan maatschappelijke beleidsdoelen eenvoudiger wordt en veel kosteneffectiver is. De diensten zijn slimme en gestandaardiseerde oplossingen voor efficiënt en effectief stads- en wegbeheerder. Ze zijn nu beschikbaar voor alle stads- en wegbeheerders. 

Integreren en combineren
De basis van de diensten is ‘multi-domein trigger based bedienen’, waardoor meerdere domeinen slim kunnen worden gecombineerd en geïntegreerd. Dit geldt voor het bedienen van bruggen en sluizen, het bewaken en bedienen van tunnels en het uitvoeren van verkeersmanagement, stadsbeheer en -toegang, crowd management en parkeerbeheer. Door landelijke standaardisatie in tien CROW-standaarden kunnen de oplossingen slim worden gecombineerd voor meerdere decentrale overheden.

Dienstverlening op abonnementsbasis
Gemeenten en provincies die zelf geen bediencentrale hebben en deze ook niet zelf willen, kunnen volledig worden ontzorgd door bijvoorbeeld een landelijke dienst als ‘verkeersmanagement as a service’. Op basis van eigen (verkeers)situatie, (beleids)doelen en (uitvoerings)kaders worden vooraf netwerkprestaties overeengekomen voor dienstverlening op abonnementsbasis. Vergelijkbare landelijke diensten zijn beschikbaar voor de andere domeinen, zoals het op afstand bedienen van bruggen en sluizen.

Hogere kwaliteit, lagere kosten
De mogelijke baten stads- en wegbeheerders zijn opzienbarend: de netwerkprestaties kunnen in drukke stedelijke gebieden verbeteren tot 5-15% en de structurele publieke exploitatiekosten van centrale bediening in Nederland kunnen worden gereduceerd tot 20-40%.

Programma
In de plenaire sessie komt aan de orde:

 • Ervaringen en behoeften van gemeenten en provincies;
 • Ervaringen en mogelijkheden van bedrijven;
 • De landelijke CROW standaarden;
 • De landelijk toepassing als onderdeel van een landelijk programma met betrokkenheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

In de parallelle Kennissessies komt aan de orde:

 • De theorie achter de diensten;
 • De inhoud van de landelijke CROW-standaarden; *)
 • De diensten zelf, voor zowel gemeenten en provincies met als zonder eigen centrales;
 • De diverse praktijktoepassingen met de diensten;
 • De opzet en aanpak van de landelijke toepassing.

Aanmelden is vanaf nu mogelijk!

Geleidelijke weg naar prestatieafspraken

17 april 2018 – In een iCentrale kunnen de bedientaken zich uitstrekken over meer dan één domein. Dat betekent dat er veel van operators en netwerkwerkmanagers gevraagd wordt. Het opstellen van kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) maakt prestaties in bediencentrales meetbaar en kan de kwaliteit van de diensten naar een hoger plan gaan tillen.

Afspraken over het niveau van de dienstverlening vanuit een bediencentrale kunnen worden vastgelegd in een service level agreement (SLA). “In de mobiliteitswereld is dit een nieuwe en uitdagende manier van denken”, weet Martijn Elting van adviesbureau Sweco. “Traditioneel lever je als commerciële partij vooral advieswerk in deze branche. Door het afsluiten van een service level agreement ontstaat er een heel andere verantwoordelijkheidsverdeling. Je wordt als commerciële partij dan eigenaar van de opgave.”

KPI’s koppelen aan processen
Na een inventarisatie van alle werkprocessen die in bediencentrales plaatsvinden, heeft Elting met het project ‘SLA’s en KPI’s in de praktijk’ onderzocht aan welke van die processen KPI’s kunnen worden gekoppeld. “Bij tunnelbeheer is dat onder meer de procentuele beschikbaarheid van de tunnel voor verkeer”, geeft hij als voorbeeld. “Voor een opdrachtgever is dit een belangrijke kwaliteitsindicator, waar zij afspraken over kan maken met een aannemer.”

De doorstroming in een tunnel wordt beïnvloed door incidenten die buiten de macht van een operator liggen. Die kan hier daarom niet op worden afgerekend. Anders ligt dit voor de zogeheten actieve reactietijd. “Je kunt bijvoorbeeld als KPI vastleggen dat een operator binnen 20 seconden na een afwijking de telefoon moet oppakken”, zegt Elting. “Op basis van zaken die standaard gelogd worden, kun je dit heel makkelijk controleren.”

Domeinen komen samen
Bij het vaststellen van KPI’s is ook gekeken naar combinaties van domeinen. Een goed voorbeeld hiervan is ‘de hoeveelheid filevrije geleidingen van de weggebruiker naar de parkeergelegenheid’. “De domeinen verkeer en parkeren komen hier samen”, zegt Elting. “Wanneer een parkeergarage vol raakt, wil je niet dat een ontstane wachtrij een weerslag heeft op het wegennetwerk. Door weggebruikers die nog een parkeerplek zoeken proactief om te leiden naar een alternatieve locatie, verbeter je de prestatie van het netwerk. Dit kun je goed meten.”

Het overzicht van KPI’s zal het voor decentrale overheden eenvoudiger maken om de kwaliteit van geleverde diensten te monitoren. “Het is echter al een goed begin om eerst eens een inspanningsverplichting aan te gaan”, zegt hij. “Voor zowel overheid als opdrachtnemer zal er sprake zijn van een transitiefase; hierin is het belangrijk eerst nog elkaars vertrouwen te winnen en samen te bepalen wat wenselijke en realistische prestatieafspraken zijn.”

Het nadenken hierover zal aan publieke zijde sowieso al voor winst zorgen, denkt Elting. “KPI’s zijn daar vaak nog helemaal niet aan de orde. Daar nu mee starten helpt om bestaand beleid soms voor het eerst te concretiseren in meetbare eenheden. Dat kan bijdragen aan een hogere efficiency.”

Technische basis voor multidomeincentrale is gereed

4 april 2018 – Een belangrijk onderdeel van het programma iCentrale is het technisch kunnen bedienen van meerdere domeinen. Dit lukt alleen als de veelheid aan systemen en subsystemen van die verschillende domeinen goed kan samenwerken. In het project Blauwdruk is hiervoor een conceptuele architectuurbeschrijving gemaakt.

Technische componenten en systemen dienen in een multidomeincentrale in de juiste structuur worden samengebracht en aangestuurd. Het gaat om componenten die zich buiten de bediencentrale bevinden, zoals verkeerslichten, bruggen, tunneltechnische installaties én om componenten die in de centrale aanwezig zijn. Binnen deze laatste categorie vallen bijvoorbeeld software-applicaties voor verschillende domeinen.

“Uitgangspunt bij een iCentrale is om zo min mogelijk aan bestaande systemen te sleutelen”, legt manager technology Bas Heutinck van Dynniq uit. “Met een interface die als een laag over deze systemen heen ligt, moet een gebruiker zo veel mogelijk relevante zaken vanaf één plek kunnen overzien.”  

Niet uitsluiten

De Blauwdruk bevat naast een systeemarchitectuur ook concrete ontwerprichtlijnen. Bij het vaststellen en beschrijven hiervan ging veel aandacht uit naar de mate van expliciteit. “Spreek je bijvoorbeeld over een toetsenbord, of over een inputmogelijkheid?”, geeft Heutinck als voorbeeld. “Als je zaken op een te laag niveau beschrijft, loop je het risico leveranciers of technologieën onterecht uit te sluiten. Om dat te voorkomen kozen we er bijvoorbeeld voor om wel beeldschermen te beschrijven, maar niet het formaat of de precieze indeling ervan.”  

Dit soort keuzes zijn intensief besproken binnen het projectteam van vier internationale bedrijven die de blauwdruk opstelden: Dynniq, Siemens, Technolution en Vialis. “Hoewel we deels concurrerende bedrijven zijn, was de samenwerking optimaal”, vertelt Heutinck. “Vanuit inhoudelijke expertise hebben we elkaar scherp gehouden en gewerkt aan een internationale standaard. Deze maakt het mogelijk om een iCentrale in de toekomst ook naar het buitenland op te schalen.”

Handvatten

Voor de ontwikkeling van de Blauwdruk was er nauwe samenwerking met andere deelprojecten binnen het programma iCentrale. Zo hield één groep zich specifiek met de koppelvlakken; de wijze waarop twee systemen met elkaar kunnen communiceren. Het technische basisontwerp is nu klaar en kan onder meer worden toegepast in Hoofddorp, waar de eerste iCentrale dit jaar wordt gerealiseerd. “Producenten hebben nu concrete handvatten voor de ontwikkeling van een multidomeincentrale.”

Multidomeinbediening geeft doorgroeimogelijkheden

29 maart 2018 – Een iCentrale die zich richt op de bediening van meerdere domeinen, stelt uiteraard eisen aan het personeel. Belangrijke vraag binnen het programma iCentrale is dan ook: welke domeinen en taken zijn vanuit het perspectief van de medewerkers te integreren of te combineren? Traffic engineer Ivo Kalsbeek van MAPTM maakte onderdeel uit van een projectteam dat dit onderzocht.

Per domein inventariseerde Kalsbeek de werkprocessen die al op papier staan en verzamelde hij praktijkervaringen bij operators. De domeinen bleken in bepaalde opzichten verschillende werelden, met andere typen mensen en werkzaamheden. “Bij brug- en tunnelbediening voeren operators handelingen uit op basis van een trigger. Zij hebben daarnaast bijvoorbeeld elk half uur een monitorende taak. Bij verkeersmanagement zijn de werkzaamheden anders; daar moeten medewerkers onder meer proberen files te voorkomen.”

(tekst gaat verder onder de foto)

Meteen alert

Door hun rol hebben operators bepaalde competenties, passend bij het domein waarin ze werkzaam zijn. “Tunnelbewakers kunnen bijvoorbeeld naast hun hoofdtaak nog bepaalde neventaken uitvoeren” legt Kalsbeek uit. “Als het nodig is zijn ze meteen alert. Bij een ongeluk doen ze meteen wat nodig is.” Wanneer je taken uit verschillende domeinen wilt combineren in een iCentrale, is het volgens Kalsbeek belangrijk met competenties rekening te houden. “Het bewaken van de doorstroming op de weg is anders dan het veilig stellen van een object, zoals een brug. Medewerkers moeten dus goed kunnen schakelen tussen verschillende taken en tegelijkertijd focussen als dat nodig is, bijvoorbeeld bij een incident met gewonden.”

Technologie helpt de multi-domein operator

De technologische ontwikkeling en intelligentie gaat de laatste jaren zo snel dat je daar goed op in moet spelen. Er bestaan volgend jaar oplossingen die je nu niet kunt bedenken. Slimme, geïntegreerde systemen, trigger based werken en een taakmanager kunnen multi-domein operators helpen om het overzicht te bewaren en de juiste prioriteiten te stellen. “Hier hoort een opleidingstraject bij”, weet Kalsbeek. “Voor alle domeinen staan die opleidingen klaar om af te nemen.”

Praktijkervaring

Het combineren van taken uit verschillende domeinen is heel goed mogelijk. Kalsbeek wijst wel op het belang van praktijkervaring. “Mensen hebben een maximale taakbelasting.” Die praktijkervaring wordt op dit moment al opgedaan in de verkeerscentrale en tunnelbediening en -bewaking in Hoofddorp. “Zeven tunneloperators zijn aanvullend opgeleid en kunnen daar nu de verkeersmanagementdesk bedienen. De eerste ervaringen zijn positief. Ook voor de medewerkers; die krijgen met de verbreding naar multi-domein operator meer doorgroeimogelijkheden en afwisselender werk.”

iCentrale succesvol op de Intertraffic

26 maart 2018 – Het landelijk programma iCentrale was van 20-23 maart aanwezig op de Intertraffic in Amsterdam. Het programma haakte aan bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en natuurlijk bij Connekt – het netwerk voor duurzame, slimme en sociale mobiliteit. Ook was er aandacht voor de resultaten van Fase 2 van het programma iCentrale. 

Het programma iCentrale organiseerde een bijeenkomst voor directeuren van de partners van het programma. Na afloop overhandigde Marcel Dukker – commercieel directeur van Technolution – namens alle publieke en private partners de ‘resultatenmap’ van iCentrale Fase 2 aan Jan-Bert Dijkstra – programmadirecteur Beter Benutten van het ministerie van IenW. 

(tekst gaat verder onder foto)

Verder verzorgde iCentrale-programmamanager André Loos tijdens de Intertraffic presentaties over het programma en de voortgang. Hierbij werd onder meer ingegaan op vier decentrale overheden die volop in transitie zijn: de gemeenten Rotterdam en Almere en de provincies Utrecht en Noord-Holland.

Op de stand van het ministerie en bij Connekt waren iCentrale-vertegenwoordigers aanwezig om een toelichting te geven aan geïnteresseerden. Die kwamen vanuit alle hoeken van het land – waaronder veel gemeenten. Maar ook buitenlandse gasten kwamen langs – zoals vertegenwoordigers van bijvoorbeeld de Turkse overheid – op zoek naar Europese best practices op het gebied van verkeer en vervoer.

Er was vanzelfsprekend ook documentatie beschikbaar over het programma. Dit in de vorm van een Engelstalige uitgave van NM Magazine en een algemene, Nederlandstalige brochure voor decentrale overheden.

Daarnaast heeft het programma iCentrale op de Intertraffic ook het nieuwe Twitter-account gelanceerd: https://twitter.com/icentralenl. Hierop kunnen geïnteresseerden zich ‘abonneren’ en zo op de hoogte blijven van wat het programma en de deelnemers te bieden hebben aan vooral decentrale overheden.

Op de foto, van links naar rechts (en boven naar beneden):

 • Arnoud Neidig – Directeur Mobiliteit en beleidsadvisering a.i. Arcadis
 • Ron Knaap – Directeur  AlarmserviceCentrale – Trigion
 • Jan Slettenhaar – Directeur Projecten – Engie
 • Chris de Vries – Directeur Beheer & Uitvoering – Provincie Noord-Holland
 • Philip Taillieu – CEO – Be-Mobile
 • Jan-Bert Dijkstra – Programmadirecteur Beter Benutten – Ministerie Infrastructuur en Waterstaat  (map vast)
 • Robin van Haasteren – New Business en Markteting – Vialis
 • Rob Althuisius – Hoofd Mobiliteit – Sweco
 • Marcel Dukker – Commercieel directeur – Technolution (map vast)
 • Joost de Bruijn – Directeur – DAT.Mobility
 • Zygmunt Kowalski – Directeur Security Services – Trigion
 • Alex Venix – COO – ENAI
 • Wim Broeders – Directeur – MAPtm
 • Renske Hof-van der Blom – Facilitering Programma iCentrale –  Provincie Noord-Holland
 • André Loos – Landelijk programmamanager iCentrale
 • Marcel Westerman – MARCEL

Niet op de foto:

 • Werner Hulst – Algemeen directeur – Cruxin
 • Haye Mensonides – Managing Director Mobility – Dynniq
 • Jos van Kleef – Algemeen directeur – Goudappel
 • Frank Ottenhof – CEO – Trafficlink
 • Leon Soulier – Business Unit Manager Road and City Mobility – Siemens

‘Meer markt maakt verantwoordelijkheden explicieter’

20 maart 2018 – Het afnemen van iDiensten bij marktpartijen heeft veel voordelen. Zijn er juridische belemmeringen, en hoe kunnen die dan worden weggenomen? Erik Verschoor en Bettinka Rakic van Arcadis namen deel aan een project waar dat werd uitgezocht.

 Voor alle zes de domeinen onderzocht het projectteam of – en welke – taken door private partijen uitgevoerd mogen worden. “Hiervoor zijn we nagegaan of er al praktijkervaring was en hebben we gesproken met zowel juristen als specialisten uit andere vakgebieden”, vertelt Bettinka Rakic. “Een van onze eerste conclusies was: hoe expliciet de juridische kaders zijn vastgelegd, verschilt erg per domein.”

Bij tunnelbeheer is de wetgeving heel duidelijk: in tegenstelling tot bijvoorbeeld stadstoezicht, is dat is expliciet vastgelegd als een overheidstaak. Bij brugbediening speelt nog wat anders. “Een brugoperator heeft 1-op-1 communicatie met de schipper”, legt Erik Verschoor uit. “Door het geven van verkeerde aanwijzingen kan die verwijtbaar handelen. De operator heeft daardoor een andere juridisch positie dan bijvoorbeeld iemand die zich bezighoudt met verkeersmanagement op wegen. Die heeft immers geen direct contact met een automobilist en is wettelijk gezien minder snel aansprakelijk.”

Rode draad: juridisch kan het 

Ondanks de soms grote verschillen tussen de zes verschillende domeinen, ontdekte het team in hun zoektocht wel een rode draad. “Bij alle onderzochte domeinen dient de eindverantwoordelijkheid bij de overheid te blijven liggen, maar kunnen de operationele taken prima worden uitgevoerd door marktpartijen,” vertelt Verschoor. “Mits ze tenminste voldoen aan bepaalde eisen. Bijvoorbeeld het aantoonbaar werken volgens vastgestelde procedures en het volgen van bepaalde opleidings- en trainingsplannen.”

“Opdrachtnemers hebben hierbij een bewijsplicht”, vult Rakic aan. “Het voordeel hiervan is dat verantwoordelijkheden heel expliciet worden; bij uitbesteding aan de markt móet je afspraken met elkaar maken. Dat kun je zien als een extra voordeel.”

regie houden

Hoewel operationele en laag-tactische taken volgens de wet dus prima door de markt kunnen worden uitgevoerd, voorzien Verschoor en Rakic wel een risico op koudwatervrees. “Sommige taken liggen al ruim 100 jaar bij dezelfde publieke partij” legt Verschoor uit. “Dan is het niet gek dat er kritische vragen komen; zal een winstgedreven partij het werk wel net zo zorgvuldig doen?” De praktijk laat echter zien dat dit goed mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan beveiligings- en receptiediensten. Dat doen beveiligingsbedrijven vaak efficiënter en beter dan overheidsorganisaties. Belangrijk is wel dat provincies en gemeenten de regie houden. “Het mooie is dat overheden daarbij – met die goed afspraken – nog steeds baas in eigen huis zijn en blijven maar ontzorgd worden op taken die heel operationeel zijn.”

iDiensten enthousiast ontvangen tijdens tweede landelijke Summit

3 november 2017 – Vandaag presenteerden de partners uit het programma iCentrale de eerste versies van meer dan twintig iDiensten voor mobiliteit, veiligheid en centrales. Dat deden zij op de tweede Summit ‘Mobility, Safety and Smart Centres as a Service’ in Sassenheim. Met deze iDiensten kunnen gemeenten en provincies hun prestaties op het gebied van stads- en wegbeheer verbeteren, reizigers beter gaan bedienen en daarmee ook nog eens veel geld besparen.

 

Tweede landelijke Summit

De NajaarsSummit is een vervolg op de eerste Summit in maart van dit jaar. Toen stonden de plannen van  dertien private partijen en zes decentrale overheden om te komen tot iDiensten in de steigers. Door het ‘slim integreren en combineren’ van taken voor meerdere domeinen en meerdere overheden ontwikkelden zij in de afgelopen periode uiteenlopende multi-domein iDiensten. De Summit vandaag stond dan ook in het teken van de bereikte resultaten. Zo’n 250  belangstellenden gingen met elkaar in dialoog, deelden kennis over gebruiksproducten en iDiensten op het gebied van zes domeinen: tunnelbediening en -bewaking, brug- en sluisbediening, (weg)verkeersmanagement, parkeerbeheer, stadsbeheer en -toezicht en crowdmanagement.

 

Meer dan twintig iDiensten

De directeuren van de deelnemende private partijen presenteerden gezamenlijk de eerste basisversies van hun publiek-privaat ontwikkelde iDiensten. Deze iDiensten variëren van een iGenerator voor een actueel multi-domein overzicht tot een managing agent die kan ondersteunen bij het organiseren van de bediening. De iDiensten zijn enthousiast ontvangen door de decentrale overheden. In 2018 zullen deze eerste versies worden afgerond tot volwaardige iDiensten die provincies en gemeenten met, en zeker ook zonder eigen bediencentrales kunnen afnemen op basis van abonnementen en prestatieafspraken.

 

Landelijke standaarden

Tijdens de Summit nam het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ook de standaard iBedienfilosofie in ontvangst. In de iBedienfilosofie is vastgelegd hoe de organisatie, techniek en systemen ten behoeve van multi-domein bediening in te richten. In samenwerking met kennisplatform CROW is deze uitgewerkt tot een landelijke standaard en ‘CROW-richtlijn’. Vanaf dit moment kan deze worden gehanteerd als de nieuwe manier van bedienen in centrales voor de zes domeinen. Ook een tiental andere producten uit het programma iCentrale zullen samen met CROW en PIANOo worden omgezet in landelijke standaarden.

 

Programma krijgt vervolg

In de komende periode zal een aantal gemeenten en provincies samen met private partijen uit het programma iCentrale voorstellen voor verdere praktijktoepassing van iDiensten uitwerken. Deze voorstellen zijn onderdeel van de zogenaamde Korte Termijn Aanpak van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en worden in nauwe samenwerking met het ministerie uitgevoerd.

 

MaaSandMore

De iDiensten zijn onder de naam MaaSandMore ontwikkeld door dertien private partijen en zes decentrale overheden. Dat doen zij vanuit het programma iCentrale ondersteund door het programma Beter Benutten/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Vanaf het eerste uur nemen deel: Gemeenten Almere, Rotterdam en Den Haag, Provincies Utrecht, Flevoland en Noord-Holland.

 

Op de foto: Harrie Kuijper/Arcadis, Rob Althuisius/Sweco, Giovanni Huisken/MAPtm, Zygmunt Kowalski/Trigion, Philip Taillieu/Be-Mobile, Wim Korver/Goudappel Coffeng, Joost de Bruijn/DAT Mobility, Haye Mensonides/Dynniq, Leon Soulier/Siemens, Marcel Dukker/Technolution, Robin van Haasteren/Vialis. En de directeuren van de deelnemende overheden: Peter Nelissen/Provincie Utrecht, Emile Klep/Gemeente Rotterdam, Chris de Vries/Provincie Noord-Holland, Jan-Bert Dijkstra en Caspar de Jonge/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en landelijk programmamanager André Loos.

Noot voor de redactie:
neem voor meer informatie contact op met Annelies Kruijthoff, communicatieadviseur MaaSandMore,
tel.06 532 505 12 of mail kruijthoffa@noord-holland.nl

 

 

‘Multi-domein operator’ belangrijke stap voor stads- en wegbeheerders

De oplossing voor efficiënt en effectief stads- en wegbeheer van decentrale overheden in Nederland, is slim combineren en integreren van domeinen. Vanuit het programma iCentrale ontwikkelen decentrale overheden daarom samen met private partijen iDiensten. Eén van de iDiensten, die nu op de plank liggen, is het opleidingsaanbod voor multi-domein bediening.

In een iCentrale vindt bediening voor meerdere domeinen plaats. Het takenpakket van operators en coördinatoren breidt hierdoor uit, waardoor ze minder in ‘de wachtstand’ staan. Hierdoor wordt het werk leuker en aantrekkelijker en voor de stads- en wegbeheerder veel efficiënter en effectiever. Door operators en coördinatoren multi-domein op te leiden kunnen zij de competenties en vaardigheden opdoen voor bijvoorbeeld verkeersmanagementtaken, en tunnelbediening en -bewaking. De zes decentrale overheden en dertien private partijen uit het programma analyseren de bedienprocessen van zes domeinen (tunnelbediening en -bewaking, brug- en sluisbediening, (weg)verkeersmanagement, parkeerbeheer, stadsbeheer en -toezicht en crowdmanagement). Op basis van deze analyse en praktijkervaringen ontwikkelen zij standaard opleidingen voor operators en netwerkmanagers in elk domein.

 

Eerste diploma’s uitgereikt

Afgelopen zomer hebben diverse tunneloperators de opleiding Verkeersmanagement met succes doorlopen. Zij zijn de eerste operators die naast hun huidige tunnelbedientaken, taken op het gebied van verkeersmanagement kunnen uitvoeren. Hierna staan ook de andere opleidingen voor hun open. Voor stads- en wegbeheerders is het ideaal om direct goed opgeleide operators middels een iDienst (een abonnementsvorm) te kunnen afnemen.

 

Naar landelijke standaard en certificering

De publiekprivate partijen uit het programma werken verder aan een structurele toekomstige structuur van de opleidingen. Daarbij kijken zij niet alleen naar de inhoud, maar ook naar de organisatorische embedding van iCentrale opleidingen, certificering en accreditatie op de middellange termijn voor Nederland. Een algemene norm moet uiteindelijk uitgroeien tot een landelijk erkend kader. Dat is de opmaat naar een landelijk erkende certificering.

 

Meer op Summit op 3 november 2017

Deze iDienst en meer dan twintig andere multi-domein diensten staan centraal op de tweede landelijke Summit ‘Mobility, Safety and Smart Centres as a Service’ op 3 november 2017 in Sassenheim. Hier kunnen decentrale overheden kennisnemen van de gebruiksproducten en instrumenten die voor hen zijn ontwikkeld en die hen ondersteunen bij het afnemen van iDiensten, evenals modeluitvragen en modelcontracten voor decentrale overheden. Het programma van de Summit is te vinden op www.maasandmore.com.

 

MaaSandMore

Onder de naam MaaSandMore ontwikkelen dertien private partijen in samenwerking met zes decentrale overheden integrale diensten op het gebied van tunnelbediening en -bewaking, brug- en sluisbediening, (weg)verkeersmanagement, parkeerbeheer, stadsbeheer en -toezicht en crowdmanagement. Dat doen zij vanuit het programma iCentrale ondersteund door het programma Beter Benutten/Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Vanaf het eerste uur nemen deel: Gemeenten Almere, Rotterdam en Den Haag, Provincies Utrecht, Flevoland en Noord-Holland.

 

Eenvoudig naar 24/7 verkeersmanagement door een abonnement (iDienst)

Op zaterdag 9 september 2017 is door een aantal publiekprivate partijen uit het programma iCentrale een succesvolle live praktijktest uitgevoerd met de iDienst ‘Verkeersmanagement in avonduren en weekends’. De live praktijktest laat zien dat, door slim integreren en inzet van multidomein-operators, bediening over grote afstanden tussen centrales mogelijk is. Hierdoor is verkeersmanagement niet meer afhankelijk van de capaciteit op één locatie en één domein. Met deze live praktijktest is aangetoond dat gemeenten en provincies eenvoudig 24/7 verkeersmanagement kunnen realiseren tegen geringe kosten op basis van een abonnement (een iDienst).

Tijdens de praktijktest afgelopen zaterdag is een incident in de Waterwolftunnel van de provincie Noord-Holland gesimuleerd. De operator in de bediencentrale in Hoofddorp moest daardoor prioriteit geven aan tunnelmanagement en kon hierdoor gelijktijdig geen verkeersmanagement (VM) taken uitvoeren. Aangezien er tegelijkertijd een groot event in de Metropool Regio Amsterdam plaatsvond, zouden aanzienlijke files optreden voor de weggebruikers in de regio. In deze live testsituatie heeft een (private) bediencentrale in Schiedam de VM-taken opgepakt. De overall netwerkcoördinatie taken werden geleverd door een netwerkcoördinator vanuit een andere (private) bediencentrale in Utrecht.

 

iDienst voor avond, weekend en piek

Deze live praktijktest laat zien dat 24/7 verkeersmanagement eenvoudig mogelijk is geworden door domeinen slim te ‘combineren en te integreren’, multidomein-operators in te zetten en (private) bediening op afstand te faciliteren. Gemeenten en provincies hoeven hun centrales niet onnodig te bemensen, maar kunnen in plaats daarvan iDiensten inkopen. Hierdoor wordt ook in avonduren, weekends en op piekmomenten dienstverlening aan automobilisten gegarandeerd.

 

Kostenreductie en kwaliteitsverbetering door iDiensten

Publiekprivate deelnemers binnen het programma iCentrale voerden de live praktijktest uit. Vanuit dit programma worden meer geïntegreerde diensten voor decentrale overheden (DCO’s) ontwikkeld voor het bedienen en bewaken van domeinen en objecten (bijv. bruggen en sluizen, tunnelbediening, stadstoezicht en parkeerbeheer). Doel van deze iDiensten is reductie van gezamenlijke structurele kosten voor weg- en stadsbeheerders en verbetering van de kwaliteit van dienstverlening aan weggebruikers en bewoners.

 

MaaSandMore

Onder de naam MaaSandMore ontwikkelen dertien private partijen in samenwerking met zes decentrale overheden integrale diensten op het gebied van tunnelbediening en -bewaking, brug- en sluisbediening, (weg)verkeersmanagement, parkeerbeheer, stadsbeheer en – toezicht en crowdmanagement. Dat doen zij vanuit het programma iCentrale ondersteund door het programma Beter Benutten/Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Naast provincie Noord-Holland nemen deel vanaf het eerste uur: Gemeenten  Almere, Rotterdam en Den Haag, Provincies Utrecht en Flevoland.

Op vrijdag 3 november vindt de tweede landelijke Summit ‘Mobility, Safety and Smart Centres as a Service’ plaats, waarbij meer dan twintig iDiensten en vervolgontwikkelingen centraal staan, en veelal live worden getoond. Zie ook www.maasandmore.com.

In de live praktijktest pakt de operator in de private centrale in Schiedam de verkeersmanagementtaken op van de provincie Noord-Holland. Zij heeft daarbij overleg met een netwerkcoördinator van een andere (private) centrale in Utrecht.