Stand van zaken inzake centrale(s)

 • Regio Midden Nederland heeft een draaischijffunctie voor de bereikbaarheid van NL
 • Provincie Utrecht, Rijkswaterstaat en veel inliggende gemeenten voeren gezamenlijk succesvol regionaal VM uit in de Verkeerscentrale Midden Nederland (VCMN)
 • Van meet af aan is er 1 gezamenlijk integraal inhoudelijk programma voor alle wegbeheerders, werkzaamheden worden verdeeld naar ieders kwaliteiten en daar hoort dan ook een mandaat bij (van en voor de anderen)
 • Centrale ‘Huis ter Heide’ is Beheerscentrale voor storingsmanagement voor de provincie
 • Gemeenten Utrecht en Amersfoort hebben ‘Verkeerscentrales’ (server met Mantrac o.i.d.) met vergelijkbare functie: storingsmanagement

 

Wensen en kansen inzake centrale(s)

 • Doel van integratie VM centrales is altijd al uitgangspunt geweest in MN. Doel is gericht om dit te handhaven voor langere tijd. Scope hierbij is nu beperkt tot VM en tot de eigen regio MN
 • Concreet: zorgen voor continuïteit van het programma Regionaal VM na 2019 met als uitgangspunt 1 regionale VMC. Wellicht kan de scope breder (zie boven)
 • Heldere afspraken tussen wegbeheerders over verdeling verantwoordelijkheden van operationeel VM en met name Ketenbeheer (inzet MKO-desk RWS versus Regieverantwoordelijkheid van de provincie)
 • Het (VM-)ontwikkelingsprogramma CHARM door/voor RWS voor de volgende generatie Verkeerscentrales en de nieuwe VM visie van RWS (toe naar technisch één landelijke centrale voor RWS) zou een belemmering kunnen worden voor een goede regionale samenwerking: daar valt nog veel te winnen (en te bewijzen). Vanuit deze onzekerheid wil de provincie ook andere (parallelle) sporen verkennen, w.o. samenwerking met decentrale wegbeheerders in andere regio’s (al dan niet met een scope breder dan VM)

 

Doelen en belangen => opgave inzake centrale(s)

 • Inhoudelijk bakent de provincie Utrecht (samenwerkingsverband in Midden Nederland) de samenwerking in centrales af tot het thema VM en Tunnelbediening (voor stad Utrecht/RWS).
 • De provincie wil deelname aan het iCentrale traject vanuit drie belangen:
  1. Als parallel spoor vanwege onzekerheid doorontwikkeling RWS (Charm, VM visie)
  2. Vanuit maatschappelijk belang gezamenlijke kostenreductie centrale bediening
  3. Desgevraagd provincie Noord-Holland te steunen met hun noodzaak kostenreductie
 • Vanuit iCentrale traject input gewenst t.a.v. in ieder geval de volgende keuzen pr. Utrecht:
  • Centrale vraag: hoe verder na 2019? Continueren sinds 2007 ingeslagen weg met ‘Centrales’ (beheercentrale en een regiodesk) en bestaande samenwerkingsverband?
  • Hoe te komen tot een juiste programmering van verschillende belangen en/of prioriteiten van samenwerkende wegbeheerders (en dat ‘eigen belang eerst’ als het spannend wordt, niet direct voorrang krijgt)?
  • Hoe om te gaan met publiekpubliek en publiek- en private (arbeids)cultuur en -contracten in 1 gezamenlijk omgeving / centrale? Twee aspecten:
   1. Organisatie voor regionaal Ketenbeheer: zie ook vorige sheet
   2. Het op regionaal niveau beheren van bijv. VRI’s (door provincie, VRI’s op gemeentelijke wegen die onderdeel zijn van het regionaal beschikbaar netwerk voor VM)
 • De provincie Utrecht staat open voor mogelijkheden om markt meer te betrekken bij centrale bediening cq. uitvoering van operationeel VM vanuit een verkeerscentrale

Voor meer informatie kijk ook even op de factsheet van de Provincie Utrecht.