Stand van zaken inzake centrale(s)

 • 16u Centrale Brug- en sluizen bediening gerealiseerd
 • Gemeente Almere stuurt een aantal van de VRI’s van de Provincie Flevoland aan (rondom Almere)
 • Flevoland is een belangrijke ader en toegangspoort tot de randstad
 • Alle meldingen van incidenten op provinciale wegen krijgt de provincie van VC Velsen (24 u) en/ of rechtstreeks via meldkamer van de politie (er is een 7 X 24 uur calamiteitendienst voor georganiseerd)
 • Regelscenario’s voor incidenten zijn beschikbaar voor de belangrijkste doorgaande wegen; (de benodigde inzet van PFL, PG, PO, VC Velsen, VC Wolfheze, VC Utrecht (24 u) is afgestemd)
 • Het werken met 3 VC’s van RWS (met verschillende sturingsprincipes) blijkt niet ideaal te zijn
 • Flevoland is volop in ontwikkeling en provincies vormen en belangrijke schakel in het omgevingsmanagement

 

Wensen en kansen inzake centrale(s)

 • Voor centrale bediening Bruggen en sluizen kansen voor verbreding met, of aanhaking van, andere wegbeheerders meerwaarde: PFL biedt k&c aan in de centrale aan voor ‘bruggen en sluizen’ en PFL vraagt k&c op het gebied van VM  (het is reëel om te spreken over meer tactisch operationele uitwisseling  die mogelijk is)
 • Zijn er zinvolle andere bestemmingen voor ‘oude’ assets rondom bruggen en sluizen, met in acht neming van de back-up situatie?
 • Hoe te komen tot een overdracht van het bedienen van objecten tussen verschillende wegbeheerders zodat er samenhangende corridors en netwerken ontstaan (en wat betekent dit voor het eigendom)
 • Problemen zullen zich (steeds meer) voordoen in de overgangsgebieden op de randen van steden: daar dienen de oplossingen zich op te focussen
 • Het aansluiten bij Assetmanagement (en de AM-lagen: -owner, -manager en provider) helpt bij het gestructureerd

 

Doelen en belangen => opgave inzake centrale(s)

 • Hoe kunnen we als wegbeheerders (met Private Partijen) komen tot een verdere standaardisatie en uitwisselbaarheid binnen en tussen Centrales (ook met andere regio’s) (dwz. ‘legoliseren’)?
 • Leveren van diensten op het gebied van operationeel en tactisch verkeersmanagement
  • door bv. verdere organisatorische aanpassingen en/of meer flexibiliteit?
  • Hoe (onverwachte) piekmomenten beter te kunnen opvangen (door uitwisselbaarheid ‘eigen mensen’ en ‘externen’)?
 • Hoe te komen tot meer uitwisselbaarheid en samenwerking in taken tussen Rijk en decentrale partij(en) bij gelijkblijvende service en prestaties (Motie ‘xxxxxxxxxxxxxxx’ aan de 2e Kamer, 2014)?
 • Hoe kruisingsvlakken van vakgebieden weg, water (droog en nat) en veiligheid (link met de hulpdiensten) beter te laten functioneren?
 • Hoe om te gaan met wettelijke eisen (veiligheidsgarantie) aan de ‘primaire waterkeringen’ (noodkeringen en -deuren)?
 • Hoe (verder) te komen tot eenvoudige ‘verplaatsbaarheid’ van de Centrale(s)?
 • Hoe te komen tot betere Beheercontracten (hard- en software) voor het onderhoud van Centrales (link met AM maken)?
 • Hoe te komen tot een reductie in kosten rondom (verkeers)data en informatie (NDW is te duur) ?
 • Hoe kunnen we VM(-taken) met anderen delen / uitwisselen tussen en binnen decentrale partijen?

 
Voor meer informatie kijk ook even op de factsheet van de Provincie Flevoland.