Komende jaren zal er een verschuiving in de rolverdeling tussen de markt en de overheid plaatsvinden. Opkomst van Connected en Coöperatieve systemen zal hier een versnelling in aanbrengen. Naast de wegbeheerders zullen er komende jaren nieuwe stakeholders verschijnen die invloed hebben op de “markt” van Verkeersmanagement. Management (of beter Mobility) As A Service (MAAS) wordt hierbij vaak genoemd, waarbij taken en verantwoordelijkheden “gedelegeerd” worden en/of zelfs volledig aan de markt gelaten worden. Het is nog niet exact duidelijk hoe de samenwerking en interactie tussen “de markt” en de overheid als beheerder er uitziet en wie straks welke centrales beheert en bemenst. Wel is duidelijk dat de ontwikkelingen op het gebied van C-ITS de rolverschuivingen tussen Markt en overheid als wegbeheerder en verkeersmanager versnelt.

Wij als MAPtm zien een kans om hierin te participeren en deze transitie van overheid naar en vooral mét markt te begeleiden. Het vormgeven van een “Trusted Third Party” welke als betrouwbare partner opstelt tussen overheid en andere stakeholders behoort hierbij tot een van de ambities.

MAPtm is in 2010 gestart met tot doel om diensten in de markt te zetten die passen binnen de wijzigende rolverdeling tussen publiek en privaat, waarbij tactisch en operationeel verkeer- en vaarwegmanagement niet vanzelfsprekend alleen taken zijn van het publieke domein. Het is onze strategische visie voor de middellange termijn dat tactisch en operationeel management steeds meer bij private partijen komt te liggen, waarbij MAPtm dé private partij is die publieke partijen faciliteert. Van oudsher kijken wij voornamelijk door een verkeersmanagement bril, maar binnen de iCentrale gaat dat zeker verder over verschillende domeinen heen als management voor tunnels, bruggen/sluizen, veiligheid en parkeren.

De activiteiten die wij binnen de iCentrale ontplooien staan ten dienste aan deze strategische visie en zijn gericht op kennisverwerving en uitvoering hiervan. Hierin zien wij onszelf als een keten/serviceprovider waarbij het ontzorgen van de beheerders de drijfveer vormt. Daarnaast hebben wij een belang in het afstemmen van de grenzen met overheden m.b.t. het delegeren van centrale taken en –verantwoordelijkheden, zonder afbreukrisico. Bovendien dragen wij graag bij aan de verdere ontwikkelingen en afstemmingen van dienstenmodellen voor centrales in algemene zin.

Wij zien onderstaande ontwikkelingen als roadmap, ambitie en doelstelling voor onze eigen organisatie binnen het programma iCentrale:

  1. Ontwikkelen en ontplooien van technologische innovaties;
  2. Aansturen op schaalvergroting => kosten reductie, ruimte voor (product)ontwikkeling (efficiëntere bediening en beheer activiteiten van een centrale);
  3. Meer automatisering, minder knoppen, meer slimheid met datafusie;
  4. Meer lokale en minder centrale processen, kleinere centrales;
  5. Integratie met voertuigen en doelgroep benadering gebruikers (data en sturing);
  6. Operationele sturing => gefaseerde domeingrens overschrijding (droog, nat, veiligheid, parkeren);
  7. Integratie van ondersteunende processen (helpdesk, storingsafhandeling);
  8. Een taakverschuiving van publiek naar privaat;
  9. Integratie van domeinen en beheergebieden;
  10. Schaalbaarheid van proposities.

Kijkend naar de proposities binnen de iCentrale is MAPtm gericht op het aan het einde van het programma leveren van operationele en tactische activiteiten binnen huidige en/of nieuwe contexten (organisatie, techniek, gebouwen al dan niet bij private partij). Daarnaast leveren wij coördinerende functies en centrale bediening o.b.v. prestatie afspraken, voor één domein of meerdere domeinen tegelijk, als dan niet met onze eigen assets. MAPtm zal zich hierin ook onderscheiden door slimme data analyses en bewerkingen t.b.v. minder inwinning en betere (centrale) bediening.

MAPtm is een innovatief bedrijf voor mobiliteit en verkeersmanagement. Wij zijn een partner voor wegbeheerders, wegenbouwers en verkeersmanagers. We ondersteunen in verkeersmanagement en verkeerscentrale projecten. Of het nou om het ontwerp, de planning, voorbereiding of uitvoering gaat. MAPtm beschikt tevens over een eigen verkeerscentrum (Living Lab) met ervaren operators, van waaruit wij o.a. verkeersmanagement systemen monitoren en bedienen.

 

Voor meer informatie over onze rol in de iCentrale kunt u contact opnemen met Mark Olivierse – Verkeersmanager bij MAPtm: mark.olivierse@maptm.nl / 06-14868658.

Voor meer informatie kijk ook even op de factsheet van de Living Lab van MAPtm.