1. Visie: De wereld verandert, mobiliteit blijft

De wereld verandert: energie wordt duurder, economische groei en overheidsinvesteringen zijn niet meer vanzelfsprekend. Landelijke gebieden krimpen en steden zijn in trek. Ouderen blijven langer mobiel en voor jongeren is beschikbaarheid belangrijker dan het bezit. Taken verschuiven steeds sneller van overheid naar privaat. De gevolgen van de digitale revolutie vallen nog nauwelijks te overzien.

Mobiliteit blijft omdat mensen elkaar willen ontmoeten, bij voorkeur op aantrekkelijke plekken. We verplaatsen ons steeds sneller, aangenamer en veiliger tussen onze woonomgeving en afspraken met onze klanten, onze collega’s, vrienden en familie. We kiezen een modaliteit die op dat moment en voor die reis bij ons past. Veiligheid, betrouwbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid zijn sleutelwoorden voor zowel mensen als goederen.

Overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en burgers maken zich samen sterk voor de kwaliteit van de dagelijkse leef-en werkomgeving. Ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid.

 

Missie: Experts in mobiliteit

Binnen deze visie op de toekomst zien wij als Goudappel Coffeng en DAT.Mobility een plek als Experts in mobiliteit. Advies, IT-oplossingen en Mobiliteitsdiensten vormen zelfstandig of samengesmeed tot oplossingen de toegevoegde waarde voor onze klanten. Wij helpen hen tevens het proces vorm te geven om te komen tot veilige en toekomstvaste (duurzame) mobiliteit.

Wij zetten ons in voor veilige, duurzame en toekomstvaste mobiliteitssystemen. Voor de reis van vandaag en de wereld van morgen. Wij werken aan de kwaliteit van de leefomgeving door creatieve oplossingen te bieden waardoor steden en dorpen bereikbaar zijn én aantrekkelijk om te verblijven.

Wij begrijpen al ruim 50 jaar het wezen van mobiliteit. Wij benaderen mobiliteitsvraagstukken vanuit alle invalshoeken: van planologie tot gedragsverandering, van geavanceerde verkeersmodellen tot bestuurlijke procesregie, van strategisch advies tot en met exploitatie.

De combinatie van inhoudelijke kennis en procesvoering zetten wij in voor onze opdrachtgevers. Wij initiëren nieuwe ontwikkelingen, innoveren technisch en organisatorisch en ondersteunen onze opdrachtgevers om binnen deze dynamiek succesvol te kunnen opereren.

Goudappel Coffeng en DAT.Mobility richten zich in hun strategie en visie op drie elementen: advies, ICT en diensten. Waar Goudappel zich meer richt op het advies, richt DAT zich vooral op ICT. Gezamenlijk worden de diensten opgepakt.

Daarmee kan de stap worden gezet naar de toekomst. We noemen hier de drie belangrijkste ontwikkelingen.

 1. De andere rol- en taakverdeling tussen publiek en privaat. Dit is een belangrijk aspect in het programma iCentrale, maar ook in het Beter Benutten programma van I&M. Voorbeelden zijn reisinformatiediensten en mobiliteitsmanagement, waar de publieke sector niet langer de specificerende partij is, maar de private sector de aanbiedende partij wordt.
 2. De verschuiving van wegkant naar in-car. Minder wegkant systemen, wat betreft de sensoren (zoals lusdetectoren) en actuatoren (zoals DRIPs) en meer adviezen in informatie in het voertuig.
 3. De opkomst van meer automatisch rijdende voertuigen. Dat gaat nogal wat betekenen voor de sturing en geleiding van het verkeer en de rol van verkeerscentrales. Het volgen van deze ontwikkelingen en het doordenken van de consequenties is noodzakelijk gegeven de hoge ambitie van Nederland.

Goudappel en DAT willen zich positioneren tussen de fysieke inwinning en de finale bediening van de consument. We willen onze expertise verder vergroten door het begrijpen, kunnen toepassen en fuseren van data en het daaruit afleiden van adviezen. Niet direct aan de consument maar aan publieke partijen, bedrijven en service providers.

Voor de rol en taakverdeling tussen publiek en privaat vereist dat andere vormen van samenwerking. Een vorm die vooral gericht moet zijn op uitwisseling van informatie tussen deze sectoren, het elkaar helpen bij het sturen en geleiden van het verkeer en het begrijpen van elkaars ambities, verdienmodellen en verantwoordelijkheden. Omdat wij daarin als toeleverancier van data en diensten willen optreden, kunnen we vanuit een onafhankelijke positie aan deze discussie mee doen. We hebben vooral een belang bij wát er gebeurt, maar veel minder bij wie dat doet.

Bovenstaande visie sluit naadloos aan op de doelstellingen van het programma iCentrale en daarom zijn wij trotse partners van dit programma.

 

2. Waar staan wij in Fase 3 van het programma iCentrale

In fase 3 hebben wij toegang tot alle beschikbare data voor de domeinen:

 • Verkeersmanagement
 • Tunnelbediening
 • Bruggen en sluizen
 • Stadstoezicht
 • Crowd management
 • Parkeerbeheer
 • Openbaar vervoer, hulpdiensten en weer

Via de iGenerator wordt de data getransformeerd tot informatie die noodzakelijk is voor een iCentrale. Op basis van deze Data en Informatie kunnen de systemen zodanig ingericht worden dat de operators alleen situaties onder ogen krijgen waar inzet van een operator noodzakelijk is (trigger based werken).

Op basis van de beschikbare data en slimme algoritmes wordt tevens een korte termijn voorspelling gedaan voor de komende 10 minuten. De operator heeft daardoor niet alleen inzicht in de actuele situatie maar ook in hoe deze situatie zich zal ontwikkelen (neemt een file toe of af; komt er een bus of hulpvoertuig aan als ik de brug open wil doen; neemt de bezetting van de P-garage toe of af), waardoor in te zetten maatregelen vooraf op effectiviteit getoetst kunnen worden.

Event management As A Service heeft zich in de praktijk bewezen en er is een business model ontwikkeld in samenwerking met de stakeholders.

De Beeldregisseur is in de praktijk getoetst en obstakels als privacy, verschillende systemen en verschillende (weg)beheerders zijn geslecht.

 

3. Welke diensten gaan wij aanbieden?

 • Informatiedienst (iGenerator) waarbij alle relevante informatie 24/7 geleverd wordt aan een (i)Centrale. Afnemers zijn de bedrijven die de bediening en/of de techniek van de (i)Centrale verzorgen, of de centrale zelf. (met Be.Mobile)
 • Korte Termijn Voorspelling (iRadar) de Informatiedienst kan uitgebreid worden met de module KTV, waarmee behalve de actuele situatie ook de verwachte ontwikkeling in beeld gebracht wordt. Afnemers zijn de bedrijven die de bediening en/of de techniek van de (i)Centrale verzorgen, of de centrale zelf.
 • Event Management As A Service (EMAAS) Grote evenementen gaan vaak gepaard met filevorming in de regio met alle ellende vandien. Event Management As A Service zorgt er voor dat weggebruikers beter geïnformeerd en begeleid worden door integratie van in-car en wegkantsystemen en samenwerking tussen publieke en private partijen, zodat de beschikbare ruimte in het netwerk, maar ook bijvoorbeeld parkeercapaciteit zo optimaal mogelijk benut worden en doorstroming zo optimaal mogelijk blijft verlopen. Het EMAAS-platform kan door de stakeholders (organisator, wegbeheerder, vergunningverlener, (i)Centrale) ‘off the shelf’ worden ingezet in situaties waarbij sprake is van een structurele of incidentele verhoogde verkeersintensiteit. (met meerdere partners)
 • Beeldregisseur Camera’s zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld en langs wegen. In binnensteden hangen camera’s voor stadstoezicht en langs wegen hangen camera’s voor verkeersmanagement. Daarnaast zijn er nog bewakingscamera’s voor diverse andere doeleinden. de Beeldregisseur kijkt over grenzen van domeinen en beheersgebieden heen. Wij koppelen de camera’s van de verschillende domeinen en zorgen ervoor dat de systemen in de (i)Centrale geïntegreerd worden met de Beeldregisseur. Deze dienst kan worden afgenomen in situaties met of zonder camera’s. In dat laatste geval verzorgen wij ook de camera’s met vergunningen. Afnemers zijn de bedrijven die de bediening en/of de techniek van de (i)Centrale verzorgen of de centrale zelf. (met meerdere partners)